2802 - RWC07.070916.France_Namibia.Toulouse.Dusautoir04. Marco_Turchetto.JPG