2801 - RWC07.070916.France_Namibia.Toulouse.Dusautoir03. Marco_Turchetto.JPG