2861 - RWC07.070916.France_Namibia.Toulouse.Namibia's_tour02. Marco_Turchetto.JPG