2882 - RWC07.070916.France_Namibia.Toulouse.Poux02. Marco_Turchetto.JPG