39340 - Australia celebrate their win Dubai WSWS 2013