39345 - Australia celebrate their win of the WSWS Dubai 2013